Program održivog lokalnog razvoja

Poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Loznice i opštine Krupanj

Kompanija Rio Sava Exploration d.o.o. pokrenula je program održivog lokalnog razvoja kako bi kroz finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava podržala rast, razvoj i unapređenje poslovanja i samozapošljavanja u lokalnim zajednicama u kojima posluje.

Program održivog lokalnog razvoja će doprineti razvoju i unapređenju postojeće poljoprivredne proizvodnje u Loznici i Krupnju.

Kome je namenjen
Program održivog lokalnog razvoja?

Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji grada Loznice i teritoriji opštine Krupanj.

Koliki je planirani obim podrške?

Bespovratna sredstva u visini od 10.000,00 evra

Bespovratna sredstva u visini od 5.000,00 evra

Koja je namena sredstava podrške?

 • Nabavka nove opreme i uređaja za biljnu i stočarsku proizvodnju;
 • Nabavka nove poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije;
 • Nabavka kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu, osnovnog stada i matičnog jata;
 • Nabavka pčelinjih društava, košnica i opreme za pčelarstvo;
 • Nabavka sertifikovanih sadnica i sadnog materijala voća i ostalih višegodišnjih zasada sa opremanjem površina pod zasadima;
 • Nabavka novih protivgradnih mreža sa naslonom i mreža za zasenčavanje;
 • Nabavka novih plastenika, staklenika i ostale opreme za zaštićeni prostor;
 • Nabavka nove opreme i sistema za navodnjavanje;
 • Nabavka nove opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu poljoprivrednih proizvoda;
 • Kupovina, izgradnja, adaptacija i opremanje skladišnih kapaciteta - hladnjača i kapaciteta za preradu poljoprivrednih proizvoda;
 • Kupovina, izgradnja i adaptacija, opremanje objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u oblasti poljoprivredne i stočarske proizvodnje.

Kako se odvija proces prijave i odobrenja?

 • Provera kompletnosti dokumentacije
 • Administrativno - formalna usaglašenost
 • Poslovni model
 • Finansijski indikatori

Koje su obaveze korisnika podrške?

 • Učešće korisnika od minimum 20% od vrednosti bespovratnih sredstava;
 • Da bude upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu;
 • Da ima prebivalište i da je mesto realizacije investicije na teritoriji grada Loznice ili opštine Krupanj;
 • Da pokretnu stvar, odnosno, nepokretnost koja je predmet investicije za koju je dobio grant, koristi u skladu s predviđenom namenom;
 • Da je ne otuđi i/ili ne daje drugom licu na upotrebu najmanje dve godine od dana realizacije investicije;
 • Da je objekat ili zemljište na kome se realizuje investicija u vlasništvu ili zakupu podnosioca zahteva, a da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje dve (2) godine;
 • Korisnik ne može započeti nikakvu aktivnost u vezi sa realizacijom odobrenih bespovratnih sredstava pre potpisivanja ugovora sa kompanijom Rio Sava Exploration d.o.o., kojim će detaljno biti definisana međusobna prava i obaveze korisnika i kompanije Rio Sava Exploration d.o.o.

Prednost u bodovanju i rangiranju prijava imaće sledeće kategorije

 • Mlađi od 40 godina;
 • Žene nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • Poljoprivreda, kao jedini izvor sredstava za život;
 • Članovi zadruge;
 • Lica sa stečenim formalnim obrazovanjem u poljoprivredi, tehnologiji ili veterini.

Dodatni kriterijumi koji donose prednost

 • Broj članova registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
 • Datum prve registracije poljoprivrednog gazdinstva;
 • Visina sufinansiranja investicije od strane korisnika;
 • Sertifikacija za organsku proizvodnju ili sirovinu proizvod sa geografskim poreklom;
 • Ekonomski, ekološki i socijalni uticaj investicije.

Rok za podnošenje prijava:

Od 28.04.2023. do 19.06.2023. godine ili do raspodele sredstava

Dodatne informacije su dostupne u Info centrima Projekta „Jadar“

Popunjen zahtev za učešće u Programu, zajedno sa predviđenom pratećom dokumentacijom, dostaviti na email adresu [email protected] ili Info centrima:

Informativni Centar Projekta „Jadar“

Gimnazijska 4

15300 Loznica

Srbija

Informativni Centar Projekta „Jadar“

Stevana Sinđelića 9

15309 Brezjak

Srbija