Lokalne zajednice

Svesni smo da naše aktivnosti mogu imati uticaj na životnu sredinu, i zato nastojimo da potencijalne negativne uticaje svedemo na minimum tokom trajanja projekta, od istraživanja do zatvaranja rudnika. Da bismo to postigli, sarađujemo sa lokalnom zajednicom i svim zainteresovanim stranama kako bismo sagledali, planirali i upravljali potencijalnim uticajima na odgovoran način. Istovremeno, rudarstvo takođe donosi značajne ekonomsko socijalne dobrobiti zajednicama, uključujući prilike za zapošljavanje, razvoj malih preduzeća, ubiranje prihoda od poreza i rudne rente, kao i razvoj edukativnih i zdravstvenih programa. Mi težimo da uvek maksimalno povećamo dobrobiti, a potencijalne negativne posledice smanjimo u najvećoj mogućoj meri.

Nastojimo da potpuno sprečimo ili maksimalno ublažimo potencijalne negativne uticaje tako što sprovodimo detaljne procene i analize, konsultujemo lokalne zajednice, poštujemo striktne interne standarde i prakse koje su usklađene sa domaćim propisima, a često ih i nadmašuju.

Svesni smo da postoji zabrinutost zbog razvoja projekta i izgradnje rudnika, ali mi smo tu da saslušamo sve one koji žele da iskažu zabrinutost i postave pitanja. Neophodno je da sarađujemo sa mesnim zajednicama Loznice i Brezjaka. Jedan od načina kako to radimo je kroz održavanje redovnih sastanaka u našem Info centru. Tokom tih sastanaka članovi zajednice imaju priliku da učestvuju u svim temama u vezi sa projektom, a samo neke od njih su biodiverzitet, buka, prostorni plan, voda, kvalitet vazduha, kulturna baština i izrada Studija o proceni uticaja na životnu sredinu.

Podrška lokalnim zajednicima kroz donacije i sponzorstva

Naši programi donacija i sponzorstava usmereni ka lokalnoj zajednici započeli su 2019. godine. Do danas smo lokalnoj zajednici kroz program donacija pružili podršku za inicijative i projekte u oblastima obrazovanja, zaštite zdravlja, bezbednosti i životne sredine u iznosu od 440,000€. Takođe smo tokom 2020. i 2021. godine podržali našu lokalnu zajednicu kroz donacije usmerene na program oporavka i borbe protiv COVID-19. Tokom 2019. godine smo formirali Odbor za lokalne puteve koji nam pruža model tehničke saradnje sa lokalnim partnerima za procenu stanja lokalnih puteva koje koriste kompanija i lokalna zajednica kao i izradu odgovarajućih tehničkih preporuka za popravke radi održavanja kvaliteta i sigurnosti puteva.

Kontaktirajte nas za više informacija o načinima podnošenja zahteva za donacije i sponzorstva [email protected]

Informativne brošure

Saradnja sa lokalnim zajednicama

PDF, 568KB

Otkup zemljišta i razvoj lokalnih zajednica

PDF, 712KB

Kulturno nasleđe

PDF, 507KB

Kulturna baština

Nakon uništenja aboridžinskih pećina u klisuri Jukan u Zapadnoj Australiji, svesni smo da moramo da radimo na tome da povratimo poverenje. Ovaj događaj nikada nije trebao da se desi. Slušamo, učimo, i uvodimo neophodne promene da se to više nikada ne ponovi.

Kulturna baština u Srbiji je od javnog značaja i njom upravljaju nadležne institucije u skladu zakonima Republike Srbije. Razvoj Projekta „Jadar“ i planiranje izgradnje budućeg podzemnog rudnika podrazumeva da se prethodno sprovedu sve kulturološke i ekološke studije kako bismo u potpunosti razumeli područje. Mi angažujemo arheologe i stručnjke, i sarađujemo sa univerzitetima, državnim i drugim organizacijama kako bismo pronašli nove i bolje načine da očuvamo kulturnu baštinu i umanjimo potencijalne uticaje naših aktivnosti. Izbegavamo narušavanje lokaliteta kulturne baštine, gde god je to moguće.

Očuvanje kulturne baštine u dolini reke Jadar

Dolina Jadra je dom nekropole Paulje - jednog od najznačajnijih arheoloških nalazišta iz Bronzanog doba na centralnom Balkanu, staro oko 3.500 godina.

Sarađujemo sa Muzejom Jadra u Loznici koji je zadužen da pronađene humke budu pažljivo iskopane, kao i kulturni artefakti, kao što su keramika, kameno oruđe i bronzani predmeti. Svim pronađenim predmetima upravlja Muzej Jadra, koji organizuje izložbe kako bi pronađeni predmeti bili dostupni zainteresovanoj javnosti.

Iskopavanja na lokalitetu Paulje počela su još krajem 19. veka, a Muzej Jadra ih je nastavio od osamdesetih godina 20. veka. Ovo su važni arheološki radovi za Srbiju i mi smo ponosni što možemo da damo svoj doprinos.

Crkva se nalazi u neposrednoj blizini planirane lokacije rudnika, ali na nju buduće aktivnosti Projekta „Jadar“ neće imati direktnog uticaja. Crkva je takođe deo kulturne baštine, i poseduje kako materijalnu, tako i nematerijalnu kulturnu vrednost. U saradnji sa crkvenim zvaničnicima radimo na tome da crkva i njeno groblje kao objekat kulturne baštine budu u potpunosti očuvani.

Uz pomoć modernih tehnologija učimo o prošlosti

U sklopu izrade Prethodne studije Studije prethodne izvodljivosti projekta, sarađivali smo sa Muzejom Jadra u cilju sprovođenja detaljnih arheoloških istraživanja u čitavoj dolini Jadra. To je podrazumevalo primenu LidAR (laserskog snimanja) - presedan u arheološkim istraživanjima u Srbiji, jer do sada nikad nije rađeno istraživanje ovom tehnologijom sa ovolikim nivoom detalja. Uz pomoć tehnologije smo mogli da „vidimo“ ispod zemljine površine i pronađemo grobne humke iz Bronzanog doba, poznate kao tumuli. Usled hiljada godina poljoprivrednih aktivnosti na tom području, humke su izobličene, zbog čega ih je teže uočiti na površini. Upotreba LidAR metode omogućila nam je da pronađemo humke, a zatim da u saradnji sa lokalnim arheolozima pažljivo vršimo iskopavanje lokaliteta.

Arheološka istraživanja su takođe pronašla dokaze o ljudskoj aktivnosti koja datira iz Neolita. Pronađeni artefakti, kao što su grnčarija, obrađeni kremen, i nakit čuvaju se u Muzeju Jadra.

Podrška lokalnim zajednicama u borbi protiv COVID-19

Kao deo podrške lokalnim zajednicama u borbi protiv pandemije COVID-19 naše donacije smo usmerili i ka Crvenom krstu, kako bi obezbedili podršku građanima iz najugroženijih kategorija u Loznici i Beogradu.

Donacija je usmerena za nabavku osnovnih životnih namirnica i sredstava za ličnu higijenu.

Zajedno sa našim zaposlenima, organizaciji UNICEF Srbija smo donirali sredstva za nabavku neophodne medicinske opreme za javne zdravstvene ustanove u Republici Srbiji.