Očuvanje biodiverziteta

Naš cilj je da maksimalno zaštitimo i kasnije obnovimo biodiverzitet predmetnog područja, a težimo ka tome da u nekim fazama projekta, ako se realizuje, uopšte ne dođe do „neto gubitka“ zatečenog biodiverziteta. To podrazumeva efikasno predviđanje, praćenje i ublažavanje negativnih uticaja naših aktivnosti. Projekat „Jadar“ se planira tako da bude u skladu sa načelima, praksom i standardima Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine. Tokom daljeg potencijalnog razvoja projekta, kao i potencijalnog rada rudnika, strogo bi se poštovali zakoni i propisi o zaštiti prirode Republike Srbije, kao i interni standardi Rio Tinta koji su usklađeni sa dobrom industrijskom praksom i referentnim vrednostima međunarodnih organizacija, poput Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji su u određenim zahtevima strožiji od zakona i propisa Republike Srbije.

Najčešća pitanja

  • Šta je „Rio Tinto“ do sada uradio na proceni biodiverziteta?
  • Na koliku površinu i na kakve eko-sisteme bi projekat „Jadar“ uticao?
  • Da li bi projekat „Jadar“ ugrozio endemske biljne i životinjske vrste?
  • Šta su glavni uticaji projekta na biodiverzitet doline Jadra?
  • Kako bi se pratio uticaj projekta na biodiverzitet?