Životna sredina

U okviru procesa završetka interne Studije izvodljivosti radimo na proceni potencijalnih uticaja Projekta „Jadar“ na životnu sredinu u dolini Jadra, kao i na definisanju najboljih načina da se njima odgovorno upravlja.

Do sada smo u okviru Projekta „Jadar“ sproveli 12 studija i ispitali više od 23.000 parametara za analizu upravljanja vodom, upravljanja kvalitetom vazduha i otpadom, kao i očuvanja biodiverziteta, kako bismo procenili početno stanje životne sredine. Ti podaci nam pomažu da stvorimo sveobuhvatnu sliku o trenutnom stanju životne sredine, da predvidimo potencijalne uticaje u slučaju daljeg razvoja Projekta „Jadar“ i definišemo mere zahvaljujući kojima bi se oni uklonili ili sveli na najmanju moguću meru, ukoliko nije moguće njihovo uklanjanje.

Terenske aktivnosti u sklopu izrade Strateške procene uticaja na životnu sredinu
Terenske aktivnosti u sklopu izrade Strateške procene uticaja na životnu sredinu

Saznajte više o upravljanju vodama

Saznajte više o upravljanju kvalitetom vazduha

Saznajte više o očuvanju biodiverziteta

Saznajte više o upravljanju otpadom

Informativne brošure

Kvalitet vazduha

PDF, 195KB

Upravljanje vodama

PDF, 476KB

Bezbednost i zdravlje

PDF, 243KB

Rudarski otpad i ostaci iz procesa prerade

PDF, 388KB

Osnovne informacije o biodiverzitetu

PDF, 372KB