Praćenje podzemnih voda na Projektu „Jadar“

Od 2004. godine u dolini reke Jadar vršili smo geološka istraživanja. Ta istraživanja su obuhvatila i ispitavanje hidrogeoloških svojstava terena. Da bi se to uradilo, ugrađeni su pijezometri. Upotreba pijezometara je uobičajena tehnika za praćenje nivoa podzemnih voda, a omogućava i uzorkovanje podzemne vodi radi ispitvanja njenog hemijskog sastava.

Više informacija o načinu ugradnje i rada pijezometara možete pronaći ovde.

U dolini Jadra, ugrađeni su pijezometri koji su podeljeni na plitke i duboke. Njihova osnovna razlika je u dubini zahvata na kojoj se prate podzemne vode.

Prva grupa “plitkih” pijezometara služi za praćenje promene nivoa i kvaliteta najplićih podzemnih voda u dolini Jadra i Korenite. Budući da je blizu površine, ova voda je obično kvaliteta tehničke vode koja se koristi pri domaćinstvima, dok se zbog svog bakteriološkog sastava najčešće ne koristi za piće. Druga grupa “dubokih” pijezometra koristi se za praćenje podzemnih voda u dubljim delovima terena, i preko 600m ispod površine. Ova voda je obično pod pritiskom.

Tokom dosadašnjih ispitivanja u dolini Jadra ugrađeno je ukupno 176 pijezometara od kojih je 51 dubok i 125 plitkih – ispod 30m dubine.

Svaki od objekata je ugrađen uz poštovanje zakonskih i stručnih procedura. Pijezometri su opremljeni zaštitnom kapom ili zaštitnim kavezom ispod kojih se nalaze automatski merači nivoa i pritiska vode. Sa svim vlasnicima parcela na kojima se pijezometri nalaze sklopljeni su ugovori o zakupu lokacija.

U prethodnom periodu zatvoreno (zacementirano) je 8 pijezometara, u skladu sa istekom ugovora o zakupu za pomenute lokacije.

Nadzor nad pijezometarima

Pijezometri se obilaze i proveravaju periodično. Ovim se obezbeđuje da se u najkraćem roku reaguje ukoliko ima bilo kakvih tehničkih kvarova koje mogu da dovedu do curenja. Ukoliko se utvrdi da postoji bilo kakva neispravnost, geološki tim u najkraćem roku vrši popravke i zamenu oštećene ili pokvarene opreme.

Poslednja provera pijezometara na području Jadra izvršena je od 26. do 29. februara 2024 godine. Tada je utvrđeno da su pijezometri na svim lokacijama ispravni i ni na jednoj lokaciji nije opaženo curenje vode.

U nastavku su priloženi izveštaj i fotografije načinjeni tokom poslednje kontrole.