Upravljanje vodama

Da bismo razumeli vodni režim na lokaciji i u okolini predloženog rudnika, prikupljamo podatke o protoku i kvalitetu površinskih i podzemnih voda u slivovima iznad i ispod zone uticaja rudnika. Uradili smo mnogo kako bismo razumeli hidrološki režim ove oblasti, a sve u cilju definisanja najboljeg načina upravljanja vodama.

Kako bismo zaštitili izvorišta vode za piće, obezbedili održiv pristup vodi za druge lokalne industrije i za potrebe poljoprivrede u ovoj oblasti, upravljali kvalitetom i količinom vode koja bi se ispuštala u životnu sredinu i održali optimalne uslove za biljni i životinjski svet čija su staništa povezana sa vodom, ustanovićemo skup mera zaštite za svaku fazu predloženog proizvodnog procesa.

Najčešća pitanja

  • Odakle bi projekat „Jadar“ crpeo vodu?
  • Koliko vode bi projekat „Jadar“ povlačio iz aluvijona Drine?
  • Koliko otpadne vode bi projekat „Jadar“ otpuštao?
  • Kakav bi bio kvalitet vode koja bi se ispuštala iz postrojenja?
  • Koji bi bio uticaj projekta na vodosnabdevanje lokalnih zajednica?