Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti


RIO SAVA EXPLORATION DOO BEOGRAD, u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/2018) (u daljem tekstu: "Zakon") daje sledeće:

OBAVEŠTENJE o obradi podataka o ličnosti

("Obaveštenje")

1. Podaci o Rukovaocu

1.1 Svrha ovog Obaveštenja je pružanje informacija o obradi Vaših podataka o ličnosti (u daljem tekstu „Lice na koje se podaci odnose“) od strane društva sa ograničenom odgovornošću RIO SAVA EXPLORATION DOO BEOGRAD, sa sedištem na adresi Bulevar Milutina Milankovića 1i, Beograd – Novi Beograd, matični broj 17316095, koje se u smislu Zakona smatra rukovaocem Vaših podataka o ličnosti (u daljem tekstu "Rukovalac") i stoga odgovornim za obradu Vaših podataka o ličnosti kako je objašnjeno u nastavku.

1.2 Svaka obrada podataka o ličnosti od strane Rukovaoca će se odvijati u skladu sa Zakonom i ostalim podzakonskim propisima koji regulišu oblast zaštite podataka o ličnosti.

2. Vrste podataka o ličnosti koje Rukovalac obrađuje

2.1 Rukovalac može prikupljati Vaše podatke o ličnosti (dalje u tekstu "Podaci o ličnosti") i to: ime i prezime, broj telefona, adresu elektronske pošte, godište, kao i ostale podatke koje direktno dostavite Rukovaocu.

3. Svrha obrade i pravni osnov za obradu Podataka o ličnosti

3.1 Na osnovu vašeg pristanka koji ste dali putem telefonskog razgovora sa Rukovaocem kada ste dostavili određene podatke o ličnosti, obrađivaćemo Vaše Podatke o ličnosti u svrhe organizovanja dana otvorenih vrata Rukovaoca, kao i pružanja odgovora na sva Vaša pitanja koja se odnose na Jadar projekat.

4. Primaoci Podataka o ličnosti

4.1 Podaci o ličnosti neće biti dostavljeni nikome van organizacije Rukovaoca.

5. Prenos Podataka o ličnosti

5.1 Rukovalac neće izvršiti prenos prikupljenih Podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.

6. Rok čuvanja Podataka o ličnosti

6.1 Podaci o ličnosti se čuvaju u periodu koji je razumno potreban u skladu sa svrhom obrade Podataka o ličnosti.

7. Prava Lica na koje se podaci odnose

7.1 Lice na koje se podaci odnose u vezi sa obradom Podataka o ličnosti koju vrši Rukovalac, ima:

7.1.1 pravo na pristup Podacima o ličnosti;

7.1.2 pravo na ispravku, dopunu, brisanje i ograničenje obrade;

7.1.3 pravo na prigovor;

7.1.4 pravo na prenosivost Podataka o ličnosti;

7.1.5 pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, ali opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva;

7.1.6 pravo da podnese pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

7.2 Zahtev u vezi sa ostvarivanje svojih prava Lice na koje se podaci odnose podnosi Rukovaocu u pisanoj ili elektronskoj formi na sledeću adresu Bulevar Milutina Milankovića 1i, Beograd ili na e-mail adresu [email protected].

7.3 Rukovalac može ograničiti prava Lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom njegovih/njenih Podataka o ličnosti, u slučajevima propisanim Zakonom.

8. Obaveznost davanja Podataka o ličnosti i automatizovano donošenje odluka

8.1 Davanje Podataka o ličnosti Lica na koje se podaci odnose bazirano je na slobodnoj volji.

8.2 Rukovalac ne donosi automatizovane odluke, niti vrši profilisanje Podataka o ličnosti Lica na koje se podaci odnose.

8.3 Prilikom obavljanja ovde navedenih aktivnosti poštovaće se obaveza čuvanja tajnosti predmetnih Podataka o ličnosti, a u skladu sa Zakonom i drugim relevantnim propisima.

U Beogradu, dana 08.09.2023. godine.
RIO SAVA EXPLORATION DOO BEOGRAD
Marijanti Babić, ostali zastupnik