Rio Tinto sa građanima na 21. susretu „Otvorena vrata“ – tema upravljanje vodama


17. jun 2021

Sa blizu 40 meštana o upravljanju vodama u okviru Projekta „Jadar“ razgovarali su prof. dr Aleksandar Đukić sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i eksperti kompanije Rio Sava Exploration.

Jedan od prioriteta kompanije je otvoren odnos sa svim zainteresovanim građanima, a posebno sa ljudima koji žive na području Loznice i okoline, zasnovan na razgovoru, razmeni mišljenja, ali i činjenicama i naučno utemeljenim istinama.

U toku Otvorenih vrata brojni meštani su, motivisani i zabrinuti zbog netačnih informacija koje se pojavljuju u javnosti, postavljali mnoga pitanja u vezi sa bezbednošću projekta po ljude i po okolinu.

„U proteklih nekoliko godina mere se i prikupljaju podaci o protocima vodotoka, kvalitetu površinskih i podzemnih voda i nivou podzemnih voda na brojnim mestima u dolini. Ovi podaci, zajedno sa postojećim podacima pružaju dragocene podloge o postojećem stanju i dinamici voda na širem slivu, što je neophodo za dalje analize, studije i tehničko projektovanje. Važno je da se istakne da će se vodama upravljati po principima propisanim domaćom EU regulativom, koja podrazumeva racionalno i efikasno upravljanje vodama, po pitanju korišćenja voda, recirkulacije i prečišćavanja otpadnih voda pre njihovog ispuštanja u okolinu. Zaštita od voda, odnosno od plavljenja biće relizovana na način da ne ugrožava postrojenja Projekta „Jadar“, ali ni druge korisnike prostora u dolini“, istakao je prof. Đukić.

Događaji „Otvorena vrata“ u Loznici i Brezjaku su redovna aktivnost kompanije, koja pruža mogućnost lokalnoj zajednici i svim zainteresovanima da direktno razgovaraju sa stručnjacima, postave pitanja i saznaju više o projektu, našim planovima i potencijalnim uticajima Projekta „Jadar“ na okruženje.