Obaveštenje za javnost povodom netačnih navoda udruženja „Zaštitimo Jadar i Rađevinu“


25. avgust 2023

Predstavnici udruženja „Zaštitimo Jadar i Rađevinu“ još jednom su izneli niz neistina i neosnovanih optužbi na račun kompanije Rio Sava Exploration d.o.o. („Rio Sava“), naše matične kompanije Rio Tinto i Projekta „Jadar“ („Projekat“).

Ovim putem želimo da odgovorimo na netačne i zlonamerne navode koji domaću javnost dovode u zabludu i narušavaju ugled naše kompanije i dostojanstvo naših zaposlenih. Uvažavamo pravo na različito mišljenje svih strana uključenih u diskusiju o predloženom Projektu, sve dok se dijalog vodi na osnovu činjenica. Na neistinite i neutemeljene optužbe koje dovode u pitanje integritet i zakonitost našeg poslovanja, uvek ćemo biti spremni da odgovorimo svim pravnim sredstvima kako bismo odbranili istinu i ugled naše kompanije.

U pogledu više puta ponovljenih tvrdnji o navodnoj protivzakonitosti rada naše kompanije, naglašavamo da kompanija Rio Sava posluje u skladu sa pravnim sistemom Republike Srbije, na osnovu koga svako privredno društvo može obavljati bilo koju poslovnu delatnost, osim ako posebnim zakonom nije propisano da je za obavljanje određene poslovne delatnosti potrebna posebna dozvola/odobrenje (što nije slučaj sa registrovanom delatnošću Rio Save).

Postojanje važećih dozvola koje se odnose za razvoj Projekta nisu preduslov za postojanje i poslovanje društva koje se odnosi na svakodnevne poslovne aktivnosti. Još jednom naglašavamo da Rio Sava u potpunosti poštuje uredbu Vlade Republike Srbije o prestanku važenja uredbe o utvrđivanju Prostornog plana posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita „Jadar“, ali da ta činjenica ne isključuje, niti onemogućava, postojanje i svakodnevno poslovanje naše kompanije na teritoriji Republike Srbije.

Nakon što su akti za realizaciju projekta stavljeni van snage, javnost smo u više navrata obavestili da ćemo u svojstvu vlasnika zemljišta nastaviti da ispunjavamo sve preuzete obaveze prema zajednici, dobavljačima i našim zaposlenima. Mnogo je dezinformacija o kompaniji Rio Tinto i Projektu. Važno je da javnost bude upoznata sa činjenicama, kako bi na osnovu njih mogla da formira stav i mišljenje.

Na sličan način, tvrdnje kojima se naša kompanija kvalifikuje kao pretnja nacionalnoj bezbednosti Republike Srbije smatramo potpuno neosnovanim, paušalnim tvrdnjama koje ni na koji način nisu potkrepljene dokazima i čiji je cilj uznemiravanje javnosti, pogotovo stanovništva u lozničkom kraju.

Kada je reč o kritikama na račun navodne netransparentnosti rada naše kompanije i odsustvu informacija o Projektu „Jadar“, iste najoštrije odbacujemo budući da je na nivou lokalne zajednice, od 2019. godine, Projekat organizovao preko 20 sastanaka u formi „Dana otvorenih vrata“. Na ovim sastancima, eksperti su detaljno predstavili širok spektar tema od interesa, praćenih odgovaranjem na postavljena pitanja. Osim toga, od 2019. godine održali smo više od 5.800 sastanaka sa članovima lokalne zajednice. Ovde ubrajamo direktne konsultacije, posete info centrima, konsultacije o pravnim pitanjima, konsultacije sa vlasnicima zemljišta, posete terenu i razgovore sa članovima lokalne zajednice, kao i sastanke manjeg obima sa različitim grupama u okviru zajednice na razne teme kao što su kulturno nasleđe, očuvanje i neometan rad lokalne crkve, kao i planirani rad na terenu. Konačno, na nacionalnom nivou, Projekat je organizovao seriju Otvorenih internet sastanaka na veći broj tema u vezi sa Projektom, uključujući upravljanje otpadom, upravljanje vodama i proces prerade rude.

Sve informacije dostupne su i na internet stranici kompanije, i u informativnim centrima naše kompanije u Loznici i Brezjaku u kojima se mogu pronaći informativni materijali koji pružaju činjenične odgovore na pitanja u vezi sa upravljanjem otpadom, vodom, vazduhom, zemljištem i biodiverzitetom.

Posvećeni smo otvorenoj i stalnoj saradnji sa lokalnom zajednicom kako bismo razumeli i razgovarali o razlozima zabrinutosti i zajedno radili na rešavanju izazova. Takav dijalog je moguć samo sa onim stranama koje zaista žele da razgovaraju sa nama, što, nažalost, nije slučaj sa delom lokalnih udruženja, uključujući i udruženje „Zaštitimo Jadar i Rađevinu“, čiji su predstavnici u više navrata istakli da neće razgovarati sa našom kompanijom. To navodi na zaključak da udruženje zapravo i nije zainteresovano za činjenice i dijalog, već samo za neutemeljene napade.

Nadalje, predstavnici udruženja tendenciozno dovode u vezu rad naše kompanije na internoj studiji izvodljivosti sa Prostornim planom posebne namene za realizaciju Projekta. Ponovo, reč je o neutemeljenoj tvrdnji budući da interne, kompanijske, studije koje se tiču razvoja Projekta apsolutno nisu ni u kakvoj vezi sa procesom ishodovanja dozvola i odobrenja uključujući i prostorni plan. Interne kompanijske aktivnosti spovode se unutar kompanije, a sam rad na internoj studiji izvodljivosti ne predstavlja kršenje Uredbe Vlade Republike Srbije o prestanku važenja uredbe o utvrđivanju Prostornog plana posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita „Jadar“.

Predstavnici udruženja „Zaštitimo Jadar i Rađevinu“ takođe iznose veći broj drugih netačnih i zlonamernih stavova. Kompaniji se pripisuje namera da nanese nenadoknadivu štetu lokalnom ekosistemu pri čemu se potpuno zanemaruju činjenice i informacije utemeljene na nauci i studijama uticaja na životnu sredinu koje je kompanija podelila sa javnošću (dodatne informacije dostupne su na našoj internet stranici).

Iznosi se i tvrdnja da je u toku postupak po žalbi koje je udruženje „Zaštitimo Jadar i Rađevinu“ sa drugim udruženjima podnelo Sekretarijatu Bernske konvencije u Strazburu, iako se jednostavnom proverom na internet stranici Saveta Evrope može utvrditi da je taj postupak zaustavljen, shodno trenutnom statusu Projekta. U vezi sa tim, čak i nastavak pomenutog postupka nužno ne implicira da bi konačna odluka bila u skladu sa očekivanjima udruženja, pogotovo imajući u vidu da je u njihovim žalbenim navodima iznet niz netačnih podataka o Projektu i njegovim potencijalnim uticajima.

Na sličan način, bez ikakve osnove se iznose paušalni podaci o mogućem uticaju Projekta na broj poslova koje u ovom trenutku generiše poljoprivreda u dolini Jadra. Projekat „Jadar“ bi izmestio poljoprivrednu proizvodnju sa približno 220 hektara odnosno sa manje od 1% ukupnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Loznica (ukupno 30.800 hektara). Poljoprivredne aktivnosti bi nesmetano mogle da se odvijaju na površini istovremeno sa aktivnostima na podzemnoj eksploataciji „Jadar“. Naša kompanija ima brojne primere partnerstava sa lokalnim poljoprivrednicima, kojima se unapređuju njihovi prinosi i prihodi. Samim tim tvrdnje o gubitku 20.000 radnih mesta u poljoprivredi Jadra i Rađevine smatramo potpuno neosnovanim.

Na sličan način, udruženje pokušava da kompaniji pripiše nameru da rušenjem objekata u našem vlasništvu skreće pažnju sa arheološkog nalazišta Paulje, ističući da se pomenuti objekti nalaze upravo na tom lokalitetu. U odgovoru na to ističemo da naše komšije, sa kojima redovno komuniciramo, takođe žele da se napuštene kuće i objekti sruše i uklone jer ugrožavaju bezbednost lokalnog stanovnštva i ruže predeo. Želimo i ovom prilikom da istaknemo da uređenje parcela u našem vlasništvu ne predstavlja početak izgradnje Projekta , već je isključivo motivisano namerom da se otklone bezbednosni rizici po lokalnu zajednicu i da se odgovori na zahteve lokalne zajednice.

U pogledu nalazišta Paulje, naša kompanija sarađuje sa Muzejom Jadra u Loznici kako bismo podržali pažljivo iskopavanje artefakata, kao što su grobne humke, keramika, kameno oruđe i bronzani predmeti. Dok s jedne strane podržavamo konvencionalne metode istraživanja, iskopavanja i očuvanja artefakata za javno izlaganje, s druge isto tako ulažemo i u naprednu tehnologiju, kao što su LiDAR i geomagnetne tehnologije, koje su unapredile preciznost tehnika istraživanja u cilju boljeg utvrđivanja i mapiranja arheoloških nalazišta.

U pogledu optužbi za mito i korupciju koje iznose predstavnici udruženja, pozivamo ih da takve neosnovane optužbe argumentuju i dokažu. U suprotnom, potpuno je očigledno da se radi o lažnim i zlonamernim tvrdnjama koje nećemo tolerisati. Skrećemo pažnju da se na ovaj način građani koji primaju ovakve, netačne informacije direktno dovode u zabludu, a da se kompaniji nanosi šteta, shodno čemu ćemo biti prinuđeni da iskoristimo sva zakonom propisana pravna sredstva koja nam stoje na raspolaganju, kako bismo zaštitili svoja prava i interese.

Na kraju, primećujemo da sa udruženjem „Zaštitimo Jadar i Rađevinu“ ipak imamo nešto zajedničko – slažemo se da je stav žitelja lozničkog kraja od presudne važnosti. Zato smo od samog početka nastojali da lokalna zajednica dobije što kompletnije i tačnije informacije o Projektu, odnosno o potencijalnim uticajima na životnu sredinu i lokalnu zajednicu. Verujemo da taj dijalog mora da se odvija konstruktivno i na bazi činjenica, i da je neophodno da svi akteri uključeni u diskusiju poštuju ta načela. Strane koje nisu zainteresovane za razgovor i informacije, već isključivo za neosnovane optužbe, samo nanose štetu, i kompaniji i loklanoj zajednici jer izazivaju zabrinutost i zabunu. Uprkos tome, napominjemo da ostajemo dostupni i raspoloženi za svaki dijalog onoga trenutka kada udruženje „Zaštitimo Jadar i Rađevinu“ bude pokazalo spremnost da se on vodi na konstruktivan način.